chwilowka

Środowisko szkolne

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

Czytaj więcej...

Zasady udostępniania wody wodociągowej do picia dzieciom w placówkach oświatowych

W związku z kampaniami promującymi picie wody bezpośrednio z kranu i ze źródła w szkołach przedstawiamy opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne”

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zgodnie z Prawem oświatowym z 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (punktach przedszkolnych lub zespołach wychowania przedszkolnego).

Warunki organizowania i sposób działania wychowania przedszkolnego w innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych formach reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 z późn. zm.)

Warunkiem utworzenia punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu

Wyniki badań epidemiologicznych wykazują, że stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym jest poważnym problemem zdrowotnym a częstość występowania próchnicy jest wysoka. Niezbędne jest więc podjęcie działań profilaktycznych zmierzających do kształtowania u dzieci prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej.

Tornistry szkolne

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pediatrii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10% masy ciała w przypadku dzieci do lat 13 oraz 15% masy ciała u dzieci powyżej 13 roku życia.

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (Żłobki, Kluby dziecięce)

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. 

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3 określa Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r. poz. 157 z późn. zm.):

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana w wieku od ukończenia 1 roku do 3 lat

Warunki jakie powinien spełniać lokal oraz jego wyposażenie, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2379)

Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodnie   z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

 

Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza się w przypadku żłobków – decyzją właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> więcej

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach